Pojištění odpovědnosti a ochrana osobnosti

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě je nazýváno jako „povinné ručení pro život“ nebo jako „pojistka na blbost“. Na rozdíl od povinného ručení však pojišťovna z tohoto pojištění zaplatí mnohem méně blbostí (má více výluk).

Do pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se často zahrnuje:

  • Majetková újma na věci nebo na zvířeti – poškození, zničení, resp. poranění nebo usmrcení zvířete
  • Újma způsobená člověku na zdraví nebo usmrcením včetně nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách osob blízkých
  • Finanční újma

Výrazně méně často pojišťovny kryjí i nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti. Poškozený, kterému bylo zasaženo do jeho osobnostních práv, má nárok na náhradu vzniklé újmy, kterou může požadovat po viníkovi. Zásah do osobnosti člověka právo zpravidla sankcionuje peněžitou satisfakcí, která by měla zejména dostatečně odčinit vzniklou újmu a působit preventivně do budoucna. Nový občanský zákoník ponechal v ochraně osobnosti „tělesnou integritu“ a „ochranu podoby, soukromí a jména“. Již však není věnována pozornost zásahů do práva na ochranu osobnosti, a to jednak cti a důstojnosti a také soukromí a rodinnému životu.

  1. Které pojišťovny budou plnit, pokud po vás bude někdo vymáhat finanční odškodnění za váš neoprávněný zásah do jeho práv na ochranu osobnosti?
  2. Z jakého pojištění bude plněno když naopak vám někdo naruší vaše práva na ochranu osobnosti v podobě zneužití vaší identity? Např. při poškození vaší pověsti na internetu a sociálních sítích včetně tzv. kyberšikany.

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.