Blesková zpráva: Pillow a Slavia mají problém, ČNB vydala stanovisko

Pillow pojišťovna a Slavia pojišťovna nabízejí pojištění smrti úrazu či nemoci jako neživotní pojištění, protože obě pojišťovny nemají licenci na životní pojištění. Česká asociace pojišťoven před časem položila České národní bance kvalifikovaný dotaz. Nyní již známe odpověď. Předpokládá se, že obě dotčené pojišťovny budou na toto stanovisko v brzké době reagovat. Bylo by totiž s podivem, kdyby tyto pojišťovny svůj produktový přístup předem nekonzultovaly s Českou národní bankou a neměly konstrukci svých produktů posvěcenou od renomovaných právních kanceláří.

Stanovisko České národní banky: pojištění smrti následkem úrazu nebo nemoci nelze považovat za neživotní pojištění 

Členění na odvětví životních a neživotních pojištění v zákoně o pojišťovnictví je klíčové pro udělování povolení k provozování pojišťovací činnosti i naplňování obezřetnostních a dalších požadavků při jejím provozování. S ohledem na uvedenou právní úpravu a závěry z ní vyplývající je nepochybné, že produkty, jako jsou pojištění úrazu, pojištění pro případ nemoci a pojištění smrti, kryjí různá rizika, která náleží do různých pojistných odvětví. Přes věcný rozdíl mezi členěním pojištění podle soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy, daný odlišností jeho účelu, je třeba na právní úpravu pojištění pohlížet jako na vzájemně se doplňující celek a nelze z něho vytrhávat určité části s cílem dosáhnout konkurenční výhody.

Pojištění úrazu, jehož následkem může být i smrt pojištěného, spadá do odvětví neživotních pojištění a toto pojištění je oprávněna nabízet pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojistného odvětví v části B bodě 1 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví (neživotní pojišťovna). Naproti tomu neživotní pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojistného odvětví v části B bodě 2 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, není oprávněna nabízet pojištění smrti následkem nemoci, jelikož pojištění pro případ nemoci de facto kompenzuje náklady na úhradu zdravotní péče. Pojištění pro případ smrti následkem nemoci je oprávněna nabízet pouze pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojistného odvětví v části A bodě I. přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví (životní pojišťovna).

Úpravou definice, resp. definicí pojistného nebezpečí nelze měnit rozsah uděleného povolení k provozování pojišťovací činnosti, neboť ten je dán veřejnoprávním předpisem. Pokud by tedy neživotní pojišťovna nabízela pojištění pro případ smrti v rámci pojištění pro případ nemoci nebo v rámci úrazového pojištění i krytí smrti v důsledku sebevraždy, docházelo by tak k překročení rozsahu jejího povolení k provozování pojišťovací činnosti a k porušování zákona o pojišťovnictví. Riziko pojištění smrti v důsledku sebevraždy je oprávněna nabízet a pojistit pouze životní pojišťovna.

V rozporu se svým povolením, resp. zákonem o pojišťovnictví by také postupovala neživotní pojišťovna, pokud by v rámci pojištění úrazu nabízela i pojištění smrti pro případ, kdy bude pojištěná osoba soudem prohlášena za mrtvého na základě domněnky smrti, nebo pro případ, kdy příčina smrti nebude zjištěna a uvedena v úmrtním listě, jelikož by se tak zavázala (nad rámec uděleného povolení) k poskytnutí pojistného plnění pro případ smrti z jakékoliv příčiny.

Úvodní článek k tomuto tématu:

České asociaci pojišťoven se nelíbí „život jako neživot“ | Akademie pojištění (akademiepojisteni.cz)

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.